BASISBILDER 1976-1978

Portfolio with ten new prints 30×40 cm, photographs from Karl-Marx-Stadt/Chemnitz 1976-1978
>>> PDF 7,9 MB

chemnitz1977